PLENOS AYUNTAMIENTO VIDRERES

Desde la asociación de vecinos, les facilitamos los lincks para visualizar los plenos efectuados online vía YouTube desde el ayuntamiento de Vidreres.

Convocatorias de sesiones del Pleno

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 7 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 20:30 HORAS ( PRIMERA PARTE)

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 7 DE FEBRERO DE 2023 A LAS 20:30 HORAS ( SEGUNDA PARTE )

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 20 DICIEMBRE DE 2022 A LAS 20:30 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 29 NOVIEMBRE DE 2022 A LAS 20:30 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 11 OCTUBRE DE 2022 A LAS 20:00 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 07 DE JUNIO DE 2022 A 20:00 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 29 DE MARZO DE 2022 A 20:00 HORAS

🗓️PLENO ORDINARIO DIA 7 DE FEBRERO DE 2022 A 20:00 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 14 DE DICIEMBRE DE 2021 A 20:00 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 4 OCTUBRE DE 2021 A 20:00 HORAS

🗓️ PLENO ORDINARIO DIA 1 DE JUNIO DE 2021

🗓️ PLENO ORDINARIO 4 DE JULIO DE 2021

Ple 1/2023

Data d’inici de la sessió 07-02-2023

Hora d’inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1.- Aprovació de les actes de les sessions del Ple del 29 de novembre de 2022 (ordinària) i del 20 de desembre de 2022 (extraordinària)
2.- Urbanisme i Medi Ambient
2.1.- Aprovació inicial PEU per a l’ampliació d’una activitat existent en SNU
2.2.- Aprovació provisional de la modificació del PGOU per a la delimitació del PAU 1 (antiga UA3)
2.3.- Modificació puntual del PGOU de Vidreres per a la definició de les condicions mínimes per a la implantació de residències canines al terme municipal
3.- Serveis econòmics-Intervenció
3.1.- Aprovació del reconeixement extrajudicial de crèdit de despeses de l’any 2022
4.- Serveis a la Comunitat
4.1.- Conveni Consell Comarcal de la Selva del Programa “Temps per cures” a la comarca de la Selva
5.- Assumptes d’urgència
6.- Informació de l’alcaldia
6.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’alcaldia des del 2 de novembre de 2022 al 30 de gener de 2023
6.2.- Donar compte al Ple de les subvencions atorgades a les entitats el 2022
7.- Precs i preguntes

Documents convocatoriaple7febrer23.pdf

Ple 8/2022

Data d’inici de la sessió 20-12-2022

Hora d’inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia

ORDRE DEL DIA:

1. Serveis econòmics

1.1 Aprovació inicial del pressupost de l’exercici de 2023, plantilla de personal i documents annexos.

Documents Convocatoria ple extraordinari 20 de desembre de 2022

Ple 7/2022

Data d’inici de la sessió 29-11-2022

Hora d’inici de la sessió 21:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Extraordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1. Ratificació de la urgència de la sessió.
2. Donar compte al Ple de la Memòria de 2022 del Defensor del Ciutadà.

Documents CONVOC PLE EXTRAORDINARI 29112022

Ple 6/2022

Data d’inici de la sessió 29-11-2022

Hora d’inici de la sessió 20:30 h

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior.
1.1.- Aprovació de l’acta de la sessió ordinària del Ple de l’11 d’octubre de 2022.
2.- Serveis Generals. Intervenció i Tresoreria.
2.1.- Aprovació inicial de l’ordenança reguladora de la prestació patrimonial del servei de piscina municipal.
2.2.- Modificació de crèdit 30-2022.
2.3.- Delegació de les competències de gestió tributària de la taxa per l’ocupació de via pública a empreses subministradores al XALOC.
3.- Serveis Generals. Secretaria.
3.1.- Conveni Projecte de Desenvolupament Comunitari amb el Consell Comarcal de la Selva.
3.2.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Vidreres per a l’execució de les actuacions vinculades al Projecte Vescomtat de Cabrera.
3.3.- Aprovació inicial de la modificació del Reglament Orgànic Municipal.
3.4.- Aprovació inicial de la modificació de l’ordenança de circulació.
4.- Urbanisme i Medi Ambient.
4.1.- Aprovació Pla Director d’abastament d’aigua potable de Vidreres.
5.- Assumptes urgents.
6.- Mocions.
6.1.- Moció d’impuls al municipalisme i la seva conciutadania.
6.2.- Moció sobre les ocupacions conflictives i delinqüencials.
7.- Informació de l’alcaldia.
7.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia des del 6 d’octubre fins al 23 de novembre de 2022.
8.- Precs i preguntes.

Documents CONVOC PLE ORDINARI 29112022 02

Ple 5/2022

Data d’inici de la sessió 11-10-2022

Hora d’inici de la sessió 20:30

Lloc Sala de Plens

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA
1.- Aprovació de les actes de les sessions anteriors
1.1.- Aprovació de les actes dels Plens corresponents a les sessions de 7 de juny i 26 de juliol de 2022
2.- Serveis Generals. Intervenció i Tresoreria
2.1.- Modificació de crèdit 20/2022. Transferència d’altres aplicacions
2.2.- Aprovació provisional de la modificació de les ordenances fiscals per l’any 2023
2.3.- Aprovació del compte general de l’exercici 2021
3.- Serveis Generals. Secretaria
3.1.- Aprovació del Pla de mesures antifrau de l’Ajuntament de Vidreres
3.2.- Adhesió de l’Ajuntament de Vidreres al Codi ètic del Servei Públic de Catalunya
3.3.- Adhesió al model de Codi de conducta dels alts càrrecs dels ens locals
3.4.- Acceptació del llegat de la Sra. Carmen Mazó Serra de la finca de can Rossell
3.5.- Modificació del contracte de serveis de recollida de residus i neteja viària. Separació dels serveis
3.6.- Aprovació de l’Addenda al conveni amb el Consell Comarcal de la Selva per tal de realitzar accions a Vidreres en el marc del Projecte Benestar i comunitat del Consell Comarcal de la Selva
4.- Urbanisme i Medi Ambient
4.1.- Verificació del Text Refós de la modificació puntual del PGOU per a la modificació de parcel·les a la urbanització Aiguaviva Parc
5.- Recursos Humans
5.1.- Aprovació inicial de la modificació de la plantilla de personal per l’any 2022
6.- Assumptes urgents
7.- Mocions
7.1.- Moció pel traspàs de rodalies Renfe
7.2.- Moció per l’aprovació del manifest de l’acord social per l’amnistia i l’autodeterminació
7.3.- Moció pel reconeixement públic del dol perinatal, gestacional i neonatal
7.4.- Moció per l’adaptació del municipi al canvi climàtic
8.- Informació de l’alcaldia
8.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia dels mesos de juliol, agost, setembre i octubre de 2022
8.2.- Donar compte al Ple de les subvencions atorgades a les entitats el 2022
8.3.- Donar compte dels informes d’execució del primer i segons trimestre 2022
8.4.- Donar compte de les línies fonamentals del pressupost 2023
9.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE ORDINARI 11102022

Ple 4/2022

Data d’inici de la sessió 26-07-2022

Hora d’inici de la sessió 20:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
2.- Serveis Generals Intervenció i Tresoreria
2.1.- Modificació de l’ordenança fiscal 4.1 en relació al servei de lloguer de material i als punts de recàrrega de vehicles elèctrics
2.2.- Aprovació inicial establiment taxa per la cessió temporal de l’aprofitament instal·lacions fotovoltaiques
3.- Serveis Generals Secretaria
3.1.- Elecció jutgessa de pau suplent
3.2.- Sol·licitud subvenció Next Generation EU Centre de Dia
3.3.- Compatibilitat segons activitat JTC
4.- Mocions
4.1.- Moció contra l’ocupació il·legal d’habitatge als municipis de Catalunya
4.2.- Moció en suport de la Federació d’associacions de Gent Gran de Catalunya
5.- Decrets de l’alcaldia
5.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia dels mesos de juny i juliol de 2022
6.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE ORDINARI 26072022

Ple 3/2022

Data d’inici de la sessió 07-06-2022

Hora d’inici de la sessió 20:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- Aprovació de l’acta de la sessió anterior
1.1.- Aprovació de l’acta del Ple ordinari de 29/03/2022
2.- Serveis Generals_Intervenció i Tresoreria
2.1.- Aprovació d’una operació de crèdit de substitució amb Caixabank
2.2.- Aprovació inicial de la modificació de crèdit 12/2022. Crèdit extraordinari, suplement de crèdit i transferències.
2.3.- Modificació de l’ordenança fiscal reguladora de la taxa de la Llar d’Infants
2.4.- Donar compte del Pla de control financer de l’exercici 2022
3.- Serveis Generals_Secretaria
3.1.- Aprovació inicial de les bases reguladores dels ajuts per adquisició de llibres i material escolar pel curs 2022-2023
3.2.- Percentatge mínim de contractes reservats a l’Ajuntament de Vidreres
3.3.- Conveni de col·laboració entre el Consell Comarcal de la Selva i l’Ajuntament de Vidreres per realitzar les accions del Programa de desenvolupament comunitari (PDC)
3.4.- Renúncia de la delegació de la inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques
3.5.- Dies festius locals per a l’any 2023
3.6.- Celebració dels espectacles de bous a la plaça i bous al carrer els dies 3 i 4 de setembre de 2022
4.- Mocions
4.1.- Moció en defensa del manteniment de la distribució dels parcs de bombers de les comarques gironines
4.2.- Moció per a la creació d’un arxiu i un recull de dones vidrerenques rellevants
4.3.- Moció en defensa dels Jutjats de Pau
5.- Decrets de l’alcaldia
5.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’alcaldia del mes d’abril i maig de 2022
6.- Informació de l’alcaldia
7.- Precs i preguntes

Documents CONVOC PLE ORDINARI 07062022

Ple 2/2022

Data d’inici de la sessió 29-03-2022

Hora d’inici de la sessió 20:00

Lloc Mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- Aprovació de l’acta corresponent a la sessió ordinària de Ple celebrada el dia 7 de febrer de 2022
2.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
2.1.- Modificació de crèdits 5/2022, suplements, crèdits extraordinaris finançats amb romanent de tresoreria, subvencions i transferència d’altres aplicacions..
2.2.- Donar compte al Ple del resultat de la Liquidació del Pressupost corresponent a l’exercici 2021
2.3.- Donar compte dels informes anuals de control intern
2.4.- Renúncia de la delegació de la inspecció de l’Impost sobre activitats econòmiques
2.5.- Donar compte al Ple de l’Informe d’Estabilitat Pressupostària i límit de la despesa corresponent al 3r trimestre de 2021
2.6.- Donar compte al Ple de l’Informe d’Estabilitat Pressupostària i límit de la despesa corresponent al 4t trimestre de 2021
3.- SERVEIS SOCIALS
3.1- Aprovació addenda serveis socials per a l’exercici 2022
4.- JUTJAT DE PAU
4.1.- Desistiment nomenament Jutge de Pau suplent i aprovació nova convocatòria
5.- CONVOCATÒRIA SUBVENCIONS AJUDES A L’IBI
5.1.- Aprovació bases reguladores per a l’atorgament d’ajuts econòmics, fins el 50 per 100 de la quota líquida de l’IBI d’urbana corresponent a l’habitatge habitual durant l’exercici 2021, a persones en situacions d’atur, famílies monoparentals i/o pensionistes, que són subjectes passius de l’impost, empadronats en aquesta ciutat i que tenen uns ingressos inferiors als límits que es determinen segons la proposta
6.- ORDENANCES FISCALS
6.1.- Derogació Ordenança Fiscal 3.2 Reguladora de l’Increment del Valor dels Terrenys de Naturalesa Urbana i aprovació inicial de la nova Ordenança Fiscal de l’Increrment del Valor dels Terrenys
7.- MOCIONS I DECLARACIONS
7.1.- Moció de suport en defensa del sector agrari i del món rural
7.2.- Moció per donar suport a les mesures contra l’exclusió financera
7..3.- Declaració del Fons Català de Cooperació al Desenvolupament i la Xarxa d’Alcaldes i Alcaldesses per la Pau sobre el Conflicte d’Ucraïna
7.4.- Declaració institucional de l’Ajuntament de Vidreres sobre la guerr a d’Ucraïna
7.5.- Declaració de la Coordinadora Catalana d’Ajuntaments solidaris amb el Poble Sahrauí i de la Federació d’Associacions Catalanes amigues del Poble Sahrauí en suport al dret d’autodeterminació del poble Sahrauí
8.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
8.1.- Donar compte decrets període febrer-marc 2022
9.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
10.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE ORDINARI 29032022

Ple 1/2022

Data d’inici de la sessió 07-02-2022

Hora d’inici de la sessió 20:00

Lloc Per mitjans telemàtics

Tipus Ordinària

Ordre del dia ORDRE DEL DIA:
1.- APROVACIÓ ACTA ANTERIOR
1.1.- Aprovació acta sessió ordinària de Ple dia 14.12.2021
2.- URBANISME
2.1.- Aprovació provisional de la modificació puntual del PGOU a la parcel·la del carrer Clavell núm. 17 d’Aiguaviva Parc
2.2.- Aprovació Provisional de la Modificació Puntual del PGOU de Vidreres, AMPLIACIÓ DELS USOS ADMESOS EN LA CLAU 8 INDUSTRIAL EN EL SÒLS
URBANITZABLES DELIMITATS S.U.S 12 I 13.
3.- SECRETARIA-INTERVENCIÓ
3.1.- Sol·licitud reclassificació places de Secretaria i Intervenció
3.2.- Aprovació inicial del pressupost corresponent a l’exercici 2022 i plantilla de personal
4.- ORDENANCES I REGLAMENTS
4.1.- Aprovació inicial del Reglament d’Habitatge d’Emergències socials de l’Ajuntament de Vidreres
5.- SUBVENCIONS
5.1.- Donar compte al Ple de la formalització dels convenis reguladors de les subvencions de 2021 amb entitats i centres educatius
6.- MOCIONS
6.1.- Moció en defensa del territori i rebuig al projecte d’una indústria extractiva al municipi d’Osor.
7.- DONAR COMPTE RESOLUCIONS DE L’ALCALDIA
7.1.- Donar compte al Ple de les resolucions de l’Alcaldia corresponent al període desembre 2021-gener 2022
8.- ASSUMPTES D’URGÈNCIA
8.1.- Inclusió a l’Ordre del dia del Ple de dos assumptes d’urbanisme per via d’urgència
8.2.- Ratificació Text Refós modificació PGOU per incorporar l’ús de motocross a Vidreres
8.3.- Aprovació inicial Pla Especial Urbanístic circuit motocross “El Carbonet” a Vidreres
9.- INFORMACIÓ DE L’ALCALDIA
10.- PRECS I PREGUNTES

Documents CONVOC PLE ORDINARI 07022022

Actes de Ple

La majoria de les decisions més rellevants que es porten a terme en un ens es prenen a les sessions plenàries, ja que el Ple és l’òrgan de màxima representació política de la ciutadania. Aquí hi ha tots els documents que deixen constància de la presa de decisions que tenen lloc en el marc d’aquestes reunions, això sí, sense dades de caràcter personal.

Aquest conjunt de dades recull tots els acords presos en les sessions del Ple de l’entitat local, -prèvia adopció de les mesures que correspongui per part de l’ens-, per tal de garantir el compliment de les normes sobre protecció de dades personals.

Data acordTipusEnllaç actaCodi acta
20-12-2022ExtraordinàriaEnllaç6ffa922d-7185-476b-85c9-5749c54a9d03
29-11-2022ExtraordinàriaEnllaç105281f5-6396-47b6-83f3-37a6e608afaf
27-09-2022OrdinàriaEnllaçdaa35f31-138b-4996-ad62-43b840643e72
26-07-2022OrdinàriaEnllaç7de27c9d-cb00-4c69-83a3-3c4c751c2fa3
29-03-2022OrdinàriaEnllaç3603a7dd-637b-424b-a48c-633ea32ef38b
07-02-2022OrdinàriaEnllaçdb7d100e-6475-4b56-8768-711def91f6a3
19-01-2022OrdinàriaEnllaç3d7ff14f-8085-43dc-88fb-9b3ff408b24f
14-12-2021OrdinàriaEnllaçf5ff282b-4bf9-44bd-8665-af809a13217e
04-10-2021OrdinàriaEnllaçbebf5f0a-a18d-4161-9f16-d7ef6426f0a1
04-10-2021OrdinàriaEnllaç079166d8-8930-4b22-930d-0c536e34ad4c
Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola! Necesitas ayuda? Hablemos por WhatsApp :)