Publicació definitiva reglament prestació servei municipal aigua potable de Vidreres

En aquesta publicació, trobareu informació de la qual fa referència a la publicaciò definitiva del reglament del servei d aigua potable de vidreres.

Aquí teniu el B.O.P – Butlletí oficial de la Provincia de Girona amb data del 25/11/2022.

Aquí podeu descarregar l´expedient nº X2022000433 en format PDF

REGLAMENT DE PRESTACIÓ DEL SERVEI MUNICIPAL D’ABASTAMENT
D’AIGUA POTABLE AL TERME MUNICIPAL DE VIDRERES.

Consta d´un total de 89 artícles,

TÍTOL PRIMER: DISPOSICIONS GENERALS
CAPÍTOL I. OBJECTE I NATURALESA DEL SERVEI

CAPÍTOL II. DRETS I OBLIGACIONS DEL PRESTADOR DEL SERVEI I DELS
ABONATS

TÍTOL SEGON: CONNEXIÓ AL SERVEI DE SUBMINISTRAMENT
CAPÍTOL I. CONDICIONS DEL SUBMINISTRAMENT

CAPÍTOL II. INSTAL·LACIONS EXTERIORS

CAPÍTOL III. INSTAL·LACIONS INTERIORS

CAPÍTOL IV: PRESTACIÓ DEL SERVEI A POLÍGONS I NOVES ACTUACIONS
URBANÍSTIQUES.

TÍTOL TERCER. CONTRACTACIÓ DEL SERVEI.
CAPÍTOL I. PÒLISSA O CONTRACTE DE SERVEI.

CAPÍTOL II. SUSPENSIÓ DEL SERVEI I RESCISSIÓ DEL CONTRACTE

TÍTOL QUART: SISTEMES DE MESURA

TÍTOL CINQUÈ: CONSUM I FACTURACIÓ

TÍTOL SISÈ: INSPECCIÓ, RÈGIM SANCIONADOR I RECLAMACIONS
CAPÍTOL I. INSPECCIÓ

CAPÍTOL II. RÈGIM SANCIONADOR

CAPITOL III.- NORMES SANCIONADORES ESPECÍFIQUES PER AL PRESTADOR
DEL SERVEI.

CAPÍTOL IV. CONSULTES I RECLAMACIONS

DISPOSICIÓ ADDICIONAL ÚNICA. RÈGIM JURÍDIC APLICABLE EN SITUACIÓ
D’EXCEPCIONALITAT O D’EMERGÈNCIA DE SEQUERA

DISPOSICIÓ FINAL
El present Reglament entrarà en vigor transcorreguts quinze dies hàbils a partir de la
seva publicació al BOP de Girona i tindrà vigència indefinida, sempre que no resulti
alterat totalment o parcial per una norma de rang igual o superior.

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola! Necesitas ayuda? Hablemos por WhatsApp :)