Recordatorio de determinadas ordenanzas municipales

Estimats veïns,

En motu de diferents dubtes que ens heu transmès, us fem arribar aquesta comunicació com
a recordatori de determinades ordenances municipals, per vetllar pel benestar de tots
vosaltres i per garantr el coneixement de les mateixes. Tot aproftant el recordatori referent a
l’Ordenança Municipal de Circulació, s’adjunta a aquest comunicat un disc horari per utlitzar
en aquelles zones d’obligada utlització.

Ordenança Municipal de Circulació

Artcle 20. Estacionament amb horari limitat
1. Els estacionaments amb horari limitat es regeixen per les prescripcions següents:
– La duració màxima de l’estacionament és de 90 minuts
– El conductor ha d’obtenir un comprovant horari i col·locar-lo en un lloc de la
part interna del parabrisa que sigui visible des de l’exterior.

2. Consttueixen infraccions d’aquesta modalitat d’estacionament els fets següents:
– La falta de comprovant horari o no col·locar-lo en un lloc visible.
– Sobrepassar el límit horari indicat en el comprovant.
– Estacionar fora dels límits de les marques viàries, de color vermell, de delimitació
de les places d’estacionament.

Ordenança de Convivència Ciutadana

Artcle 22. Norma d’aplicació general. La producció de soroll a l’interior dels edifcis
s’ha de mantenir dintre dels límits del respecte mutu.
Aquest precepte afecta als sorolls originats per la veu humana o per l’actvitat directa
de persones, animals, aparells domèstcs, aparells i instruments musicals o acústcs,
instal·lacions d’aire condicionat, ventlació o refrigeració i sorolls similars.

L’àmbit d’aquesta limitació comprèn l’interior dels habitatges i els espais comuns així
com pats, terrasses, galeries, balcons i altres espais oberts dels edifcis.

Artcle 23. Animals domèstcs.
Els posseïdors d’animals domèstcs estan obligats a adoptar les mesures necessàries per
impedir que la tranquil·litat dels seus veïns sigui alterada pel seu comportament.

Artcle 24. Limitació per al descans nocturn.
1. La producció de sorolls a l’interior dels edifcis haurà de reduir-se per tal de no destorbar el
descans dels veïns.
2. Es prohibeix, des de les 22.00 fns a les 8.00, deixar en l’exterior de jardins, pats, terrasses,
galeries i balcons o altres espais oberts, animals domèstcs que amb els seus sons, crits, cants i
altres actvitats destorbin el descans dels veïns.

Ordenança de Protecció, Control i Tinença d’animals

Artcle 44.2
Els propietaris o conductors d’animals estan obligats a recollir les disposicions immediatament,
de forma higiènicament acceptable i netejar, si fos necessari, la part de la via, espai públic o
mobiliari urbà que hagués resultat afectat, i hauran d’anar proveïts de bosses o altres
elements de recollida de dejeccions.

Tot aproftant aquest comunicat, recordem que ens podeu fer arribar queixes o suggeriments
de manera presencial a les ofcines d’atenció al ciutadà o per correu electrònic a
ajuntament@vidreres.cat

Abrir chat
1
¿Necesitas ayuda?
Hola! Necesitas ayuda? Hablemos por WhatsApp :)